REKISTERISELOSTEET
 

Teknokeho noudattaa terveydenhuollon toimialan käytäntöä, jossa kiinnitetään erityistä huomiota henkilötietojen huolelliseen ja tietoturvalliseen käsittelyyn. Henkilötietojen käsittelyssä Teknokeho on eriyttänyt potilas- ja asiakastiedot. Potilastiedot ovat henkilön hoitoa koskevia tietoja. Asiakastiedot liittyvät asiakassuhteen hoitoon ja yhteydenpitoon.
 

Teknokehon potilasrekisterin tietosuojaseloste

päivitetty 21.5.2018
 

1 Rekisterinpitäjä

Teknokeho

Y-tunnus 2280218-6

Kylänevantie 2, 00320 Helsinki

 

2 Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa

Mika Karppinen

mika@teknokeho.fi 

045 2750 399

 

3 Rekisterin nimi

Teknokehon potilasrekisteri

 

4 Potilasrekisterin käyttötarkoitus ja potilastietojen käsittelyn peruste

Potilasrekisterin käyttötarkoituksena on potilaan tutkimuksen ja hoidon järjestäminen, potilaan hoidon suunnittelu, toteutus ja seuranta.

Potilastietojen käsittely perustuu lakiin ja tietoja saa käyttää vain siihen käyttötarkoitukseen, joka sille on määritelty.

Teknokeho ei luovuta potilaasta tekemiä hoitosuunnitelmamerkintöjä ilman potilaan kirjallista lupaa.

 

5 Potilasrekisteriin tallennetut tiedot

 • Potilaan nimi ja yhteystiedot
 • Potilaan syntymäaika
 • Alaikäisen potilaan huoltaja
 • Potilaan hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tutkimuksessa ja hoidossa syntyvät terveystiedot sekä esitiedot.
 • Muut hoidon kannalta välttämättömät tiedot, esim. lääkärin, sairaanhoitajan ja fysioterapeutin työtehtävissä laatimat tiedot.

Potilasrekisteriin tallennettujen henkilötietojen säilytysajoissa noudatetaan kullonkin voimassa olevaa sääntelyä potilastietojen säilytysajoista.

 

6 Potilasrekisterin säännönmukaiset tietolähteet

 • Potilas tai hänen huoltajansa
 • Hoitohenkilökunta, tutkimusten ja hoidon yhteydessä muodostuneet tiedot.

Potilaan suostumuksella tietoja voidaan saada myös toisilta terveydenhuollon toimintayksiköiltä tai ammattihenkilöiltä.

 

7 Potilastietojen säännönmukaiset luovutukset

Potilastiedot ovat salassapidettäviä ja henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus

Potilastietoja voidaan luovuttaa:

 • Potilaan tai hänen laillisen edustajansa suostumuksella.
 • Nimenomaisen lainsäännöksen nojalla

Tietoja voidaan myös luovuttaa terveydenhuollon valtakunnallisia rekistereitä ylläpitäville viranomaisile tutkimus-, suunnittelu- ja tilastointitarkoitusta varten (laki terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä, tartuntatautilaki)

Muut mahdolliset luovutuksensaajat:

 • Jatkohoitotilanteessa potilaan suullisella tai kirjallisella suostumuksella voidaan luovuttaa tietoja potilaan yksilöimälle toiselle terverydenhuollon toimintayksikölle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle.
 • Potilaan kirjallisella suostumuksella tai nimenomaisen lainsäännöksen perusteella voidaan luovuttaa tietoja vakuutusyhtiölle.
 • Potilaan huoltaja, muu laillinen edustaja sekä potilaan lähiomainen, jos potilas on antanut tähän suostumuksensa. Jos alaikäinen potilas ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden kykenee päättämään hoidostaan, hänellä on kuitenkin oikeus kieltää terveydentilaansa ja hoitoansa koskevien tietojen antaminen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen.
 • Kansallinen terveysarkisto (KANTA-arkisto)

 

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja saa siirtää Euroopan unionin jäsenvaltioon tai Europpan talousalueeseen kuuluvaan maahan samoilla perusteilla kuin niitä saisi Suomessakin luovuttaa tai antaa muutoin käsiteltäväksi. Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

9 Potilasrekisterin suojauksen periaatteet

Potilastietojen käyttö ja suojaamisen yleiset periaatteet:

 • Potilastiedot on säädetty salassa pidettäviksi. 
 • Potilastietoja ei saa luovuttaa sivullisille.
 • Potilastietoja saa käyttää ainoastaan potilaan hoitoon ja siihen liittyviin tehtäviin (laki potilaan asemasta ja oikeuksista)

Potilastiedot säilytetään sähköisesti työntekijän tietokoneella ja käsiteltäviin tietoihin on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Potilastiedot varmuuskopioidaan säännöllisesti salasanalla suojatulle ulkoiselle kovalevylle.

 

10 Potilasrekisterin tietojen tarkastusoikeus

 • Potilaalla on oikeus tarkistaa itseään koskevat potilasrekisteritiedot. Tarkastusoikeus on ainoastaan potilaalla itsellään, potilaan holhoojalla tai edunvalvojalla.
 • Tarkastyspyyntö tehdään henkilökohtaisesti, kirjallisesti tai muulla tavalla varmennetulla asiakirjalla.
 • Tarkastuoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. 
 • Tiedot luovutetaan potilaalle kirjallisena. 
 • Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai potilaan vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä potilasrekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen (potilarekisterin käyttötarkoitus) kannalta, virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Tiedon korjaamispyyntö tehdään henkilökohtaisesti, kirjallisesti tai tai sitä vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.
Teknokehon asiakasrekisteri

Tietosuojaseloste. Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§

 

1 Rekisterinpitäjä

Teknokeho

Y-tunnus 2280218-6

Kylänevantie 2, 00320 Helsinki

 

2 Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa

Mika Karppinen

mika@teknokeho.fi 

045 2750 399

 

3 Rekisterin nimi

Teknokehon asiakasrekisteri

 

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Teknokehon asiakkaan ja Teknokehon välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys. Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:

 • Asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta.
 • Asiakassuhteiden analysointi, ryhmittely ja raportointi sekä muut kokonaisasiakkuuden ja Teknokehon liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät tarkoitukset.
 • Viesinnän, markkinoinnin ja palveluiden kohdentaminen sekä kampanja-, kontakti- ja asiointihistorian hallinta.
 • Asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyystietojen kerääminen ja käsittely. Markkinatutkimusten ja mielipidekyselyiden toteuttaminen

 

5 Rekisterin tietosisältö

Asiakkaasta voidaan tallentaa seuraavanlaisia tietoja: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut tarpeelliset yhteystiedot, lähiomainen, huoltaja, huollettava, alle 18-vuotiaiden lasten lukumäärä ja iät, asumistiedot, talouden koko.

Asiakkaan itse tuottama sisältö, kuten asiakaspalaute sekä hänen itsestään antamat lisätiedot, kuten asiakkuuteen liittyvät toiveet, tyytyväisyystiedot, kiinnostuksen kohteet, harrastustiedot tai muut vastaavat tiedot.

Tietoja henkilöistä, jotka ovat hoitaneet rekisteröityä. Ammattihenkilöitä, palveluita, toimintayksiköitä ja muita seikkoja koskevia muita toivomuksia tai muistiinpanoja.

Tiedon käsittelyyn liittyviä tietoja, kuten tallennuspäivämäärä ja tietolähde.

 

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas itse ja asiakkuuteen tai asialliseen yhteyteen liittyvä palveluiden käyttö, viestintä sekä asiointiin ja muuhun toimintaan liittyvät tapahtumat.

 

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakastietoja ei luovuteta Teknokehon tai Teknokehon lukuun toimivien palveluiden ja viestinnän tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuvien osapuolien ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, muun suostumuksen ja säädösten mukaan.

Asiakastietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

8 Rekisterin suojausperiaatteet

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä.

Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän, ammatinharjoittajan tai yhteistyökumppanin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekkin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus.

 

9 Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Teknokehon asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti tai muulla tavalla varmennetusti ja osoitetaan rekisterinpitäjälle, joka päättää tarkastusoikeudesta. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutontan kerran vuodessa toteutettuna.

 

10 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Siltä osin kuin asiakas ei pysty korjaamaan tietoja itse, korjauspyyntö tehdään allekirjoitetulla asiakirjalla tai muulla tavalla varmennetusti ja osoitetaan rekisterinpitäjälle, joka päättää korjaamisesta.

 

11 Muut henkilötietojenkäsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakas voi antaa Teknokeholle sähköisen viestinnän tietosuojalain 26§ mukaisia suoramarkkinointisuostumuksia tai kieltää Teknokeho henkilötietolain 30§ mukaisesti käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointiin.

Asiakkaalla on mahdollisuus kieltää suoramarkkinointi eri kanavissa (puhelin, posti, sähköposti), markkinatutkimuskyselyt sekä tietojensa hyödyntäminen markkinointitarkoituksissa. Kielto-oikeus ei koske asiakasviestintää, palveluiden tai asiakkuuden sisältöön kuuluvaa mainontaa tai etuviestintää. Suostumuksia ja kieltoja asiakas voi antaa ja ylläpitää sähköpostilla mika(at)teknokeho.fi